Home   העמותה

העמותה

עמותת מיח"א חיפה והצפון

מיח"א חיפה והצפון היא עמותה ציבורית רשומה ללא מטרת רווח, הפועלת לשיקום, טיפול וחינוך ילדים עם לקות שמיעה מינקות ועד גיל בית הספר. מיח"א מטפלת בילדים מהחברה היהודית ומהחברה הערבית בכל צפון הארץ. היא פועלת משני סניפים: מיח"א חיפה ומיח"א טבריה.
למיח"א חיפה והצפון הנהלה ציבורית הנבחרת מידי שנה באספה כללית ופעולותיה מבוקרות על ידי משרד רואי חשבון. העמותה הוקמה בשנת 1967 ע"י דר' צליוק ז"ל ופרופ' אלטמן ז"ל.
עמותת מיח"א חיפה והצפון מתוקצבת על ידי רשויות הממשלה: משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, הביטוח הלאומי והרשות המקומית. כמו כן נגבים מההורים תשלומים על השירותים שמקבלים ילדיהם.

אך אין בכך די לכיסוי כל ההוצאות, והמשך פעולות מיח"א תלוי בתרומות מהארץ ומחו"ל.

חברי הנהלת ועד העמותה

עודד בירן – יו"ר

מירי קרבס – גיזברית

רות פיילר

דוד קשון

איתן שוהם

גדעון אייזנר

עופרה גולדסובל

נחום פינקלשטיין

אהוד אסטרחן

רותי ליפה

שי פודשין

עלי קרמר

ועדת ביקורת

דן אייכנגרין

עוז הוד

 

 
Translate »