Home   דף הבית   החזון שלנו

החזון שלנו

המטרות והיעדים

שיקום ושילוב ילדים שנולדו עם לקות שמיעה או איבדו את השמיעה בגיל הרך היא מטרת העל של מיח"א. אנו פועלים כדי להביא את הילדים למצב בו יוכלו למצות את היכולות שלהם, להשתלב  באופן מלא בחברה, ולהיות בוגרים עצמאיים. בשיתוף פעולה עם המשפחות אנו מתאימים לכל ילד את מסלולי הטיפול והחינוך שיתמכו תרבותית ורגשית בצרכים של הילד ומשפחתו.

אנו מאמינים שההורים הם סוכני השינוי היעילים  ביותר בתהליך השיקום.  הדרכת ההורים בשימוש בכלים לפיתוח השפה של ילדיהם מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך השיקומי במיח"א. ההורים והצוות במיח"א משתפים פעולה  במגוון רחב של דרכים לספק את המידע הדרוש כדי לעשות החלטות משותפות על דרכי הטיפול והאמצעים הדרושים לקידומו של IMG_6471הילד.

הירידה בשמיעה מעכבת את התפתחות השפה התקינה ובעקבות כך את ההתפתחות הקוגניטיבית והחברתית – רגשית של הילד. מסיבה זו אנו מתקשרים עם הילד בדרכי תקשורת שונות בערוץ השמיעתי ובערוץ החזותי שיובילו לפיתוח השפה מוקדם ככל האפשר. הזמן הוא גורם חשוב בשיקום. ככל שנקדים את ההתערבות נאפשר לילד לסגור את הפער ההתפתחותי שנוצר בגין לקות השמיעה.

אנו פועלים במיח"א בשיטת התקשורת הכוללנית,  המאפשרת לנו לתקשר עם הילד באופן יעיל יותר גם בשלבים המוקדמים של ההסתגלות למכשירי השמיעה ורכישת השפה והדיבור. זכותו של הילד להבין את סביבתו ולהיות מובן ושייך,  חשובה בעינינו לא פחות  מהצלחתו ללמוד לשמוע. מניסיוננו אנו יודעים שעם התפתחות היכולת של הילד לשמוע בעזרת מכשירי השמיעה, ולבטא את עצמו בדיבור, הוא  נזקק פחות לעזרים חזותיים כגון סימנים וקריאת שפתיים.

תוכנית הלימודים במיח"א מבוססת על "פרויקט קשר" ובנויה בהתאמה  להתפתחות השפה הטבעית של ילדים שומעים.

 
Translate »