Home   המערך הטיפולי   קלינאית התקשורת

קלינאית התקשורת

עבודת הקלינאיות עם הילד מתמקדת במספר מטרות:

1) תקשורת:  לילדים עם לקות בשמיעה יש לעיתים קושי ברכישת אבני הדרך ההתפתחותיות הראשונות כמו קשר עין, קשב ופעילות משותפת, והעבודה עם הקלינאית מסייעת בהשגתן.
2) תפיסה שמיעתית: גילוי צלילים, זיהויים, הבנת מילים ומשפטים בהתאם ליכולת של הילד.
3) דיבור:  קלינאיות התקשורת עובדות עם הילדים על הפקת קולות וצלילים ועם התפתחות הדיבור גם על הפקת מילים באופן תקין.
4) שפה: לילדים עם לקות שמיעה יש לרוב איחור שפתי. קלינאיות התקשורת עובדות עם הילדים על רכישת מילים, בניית משפטים, שימוש בהטיות והבעת מסרים ארוכים.

DSCF9721

העבודה על מטרות אלה נעשית בדרך מהנה של משחק תוך ניסיון ליצור מצבים טבעיים המחקים את המציאות שמחוץ לחדר הטיפולים.  כמו כן נעשה שימוש בסיפורים, בצעצועים ובמחשב בכדי לחזק את המיומנויות הנלמדות.
בנוסף לעבודתן עם הילדים, מדריכות הקלינאיות את ההורים לגבי היישום של עקרונות ההתערבות גם בבית.  הדרכה זו מתבצעת ע"י שיעורים בהם ההורים משתתפים, דיווח במחברות, משחקים הנשלחים הביתה והרצאות קבוצתיות.
חוץ מעבודה פרטנית מתבצעת גם עבודה בזוגות ובקבוצות גדולות יותר על מנת לתרגל את המיומנויות של תקשורת, שפה, דיבור ושמיעה.

 
Translate »