Home   המערך החינוכי   אשכול גני מיח"א

אשכול גני מיח"א

במיח"א פועלים הגנים באופנים שונים:

DSCF3096

גנים   מיוחדים לילדים עם לקות שמיעה,
גנים המשלבים ילדים עם לקות שמיעה וילדים עם שמיעה תקינה בגנים עירוניים.
בגנים המיועדים לילדי משפחות דוברות ערבית הצוות דובר ערבית ונלמדת בהם השפה הערבית.

 

הילדים שוהים בגן משעה 8:00 בבוקר עד 14:30 בצהריים.

מטרות העבודה העיקריות בגנים הן:

פיתוח יכולתם התקשורתית של הילדים תוך שימת דגש על התפתחות השפה והדיבור.
פיתוח הערוץ השמיעתי (אימוני שמיעה) והערוץ החזותי (קריאת שפתיים ושימוש בסימנים)
פיתוח הכישורים החברתיים הרגשיים המוטוריים והקוגניטיביים של הילדים.

תוכנית הלימודים בגן

הלמידה מבוססת על תוכנית "קשר"  לרכישת שפה שפותחה במיוחד עבור פעוטות בעלי ליקוי שמיעה.  העיקרון המנחה  תוכנית זו הוא רכישת שפה על פי שלבי ההתפתחות  הטבעית של שפה אצל ילדים שומעים. התקשורת עם הילדים באה לשרת את הצרכים שלהם, ולא לכפות עליהם שינון חסר משמעות.

מצלמה דיגיטלית ומחשב מאפשרים את שיפור התקשורת בעזרת אמצעים חזותיים. הגננות וקלינאיות התקשורת מצלמות פעילויות ותרחישים בגן, ומציגות לילדים את התמונות במחשב כדי להמחיש את הנושאים הנלמדים. במיח"א פותחה תכנית הלימודים בגן תוך שילוב אמצעים אלה בהוראה. ההורים מעודכנים גם הם ויכולים להיעזר בתמונות כדי לקיים תקשורת משמעותית יותר עם ילדיהם.

אורינות

DSCF9734הקריאה פותחת בפני הילד לקוי השמיעה ערוץ תקשורתי נוסף העוזר  בשיפור השפה והדיבור שלו. הוראת הקריאה נעשית על ידי מורה שהתמחתה בהוראת קריאה. השיעורים ניתנים באופן פרטני ומותאמים לנכונותו ולבשלותו של הילד ללימוד הקריאה.

 
Translate »