Home   המערך הטיפולי   ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק

הטיפול בריפוי בעיסוק במיח"א הוא הוליסטי והוא מתייחס לכל תחומי התפקוד: תחושה, יציבה, תפקודי ידיים, תפיסה, תפקודים ניהוליים (תכנון, התארגנות, בקרה, פתרון בעיות וכו') ותפקודים של חיי היומיום (ADL).

ריפוי בעיסוקלצורך הטיפולים עומדים לרשותנו שלושה חדרי טיפול: הגדול מביניהם הוא חדר ריפוי בעיסוק שהוא רחב ידיים ומאובזר במיטב הציוד הטיפולי. בחדר זה מטפלים בתנועה וביציבה של הילדים במרחב דינמי. העבודה עם הילדים מתבצעת בקבוצות, ולעתים, לפי הצורך, גם באופן פרטני. שני החדרים הנוספים הם חדרי סנוזלן, שחור ולבן. החדר השחור משמש ללמידה ולהגברת היכולת למקד קשב. החדר הלבן משמש כחדר גרייה חושית, חידוד התפיסה החזותית ולרגיעה.

הטיפול ניתן בטיפולים פרטניים ובקבוצות בחדרי הריפוי בעיסוק, וגם בחדרי הגנים,  ובאמצעות הדרכת הצוות המקצועי, הדרכת הורים, והתאמות הסביבה בתוך הגנים עצמם ובשטח מיח"א בכלל. הריפוי בעיסוק משתלב בעבודה הרב מקצועית במיח"א, יד ביד עם הגננות, קלינאיות התקשורת והתרפיסטיות, וזאת במטרה לקדם ולשפר את התפקוד, יכולת ההיגוי ורכישת השפה של הילדים.

 
Translate »